IJAMBO RYA PEREZIDA WA CEPR I KABGAYI MU GUTANGIZA YUBILE Y’IMYAKA 125 IVANJILI IGEZE MU RWANDA N’IMYAKA 2025 Y’ICUNGURWA RYA MUNTU