Inyigisho yo ku munsi mukuru w’Urugo Rutagatifu : 31-12-2017

“TWITE KU MURYANGO, DUTEGURA NEZA ABAGIYE GUSHINGA URUGO”

1. Bakristu bavandimwe, nimugire mwese Noheri Nziza, Umukiza yatuvukiye.
Umunsi mukuru w’Urugo rutagatifu rw’i Nazareti, urugo rwa YEZU, MARIYA NA YOZEFU, uje turi
mu gusoza umwaka w’ubusaserdoti. Tuboneyeho gushimira ingo zabyariye Kiliziya
abasaserdoti....