SHANGI

Abbé Emmanuel NIYONSENGA

B.P. : 28 Cyangugu
Tél. : 0783482757
paroisseshangi@yahoo.fr

RETOUR