Abbé Sylvère KOMEZUSENGE

25/07/2000

Kinazi V 2000- Kibangu C 2002- GS Nyakibanda Econome 2005- Rome Doctorat en Droit canon 2007- ICK VRAF 2014-2016 - Gitarama C 2016 et juge du TECIR

RETOUR