YOVE

Abbé Janvier
KAGENZI

B.P. : 5 Cyangugu
Tél. : 0783848370 / 0728848370
paroisseyove@yahoo.fr
kageja@yahoo.fr

RETOUR