SHANGI

Abbé Sylvain AYOBAMVUGA

B.P. 28 Cyangugu
paroisseshangi@yahoo.fr

Tél : 0788805444/0728805444

RETOUR