HANIKA

A. Jean Damascène NTAKIRUTIMANA

B.P 5 Cyangugu
Tél. : 0781514960 / 0788620872
jedamas73@yahoo.fr
paroissehanika@yahoo.fr

RETOUR